Auxilium - Doradztwo Prawne i Biznesowe

Przedsiębiorca może domagać się zwrotu kosztów windykacji od dłużnika

Konieczność ponoszenia przez przedsiębiorców kosztów związanych z windykacją należności od nierzetelnych kontrahentów często skutkowała rezygnacją z podejmowania dalszych czynności mających na celu odzyskanie długu. Dodatkowo z powodu braku możliwości obciążania dłużników takimi kosztami, sytuacja ta była przez niektórych dłużników nagminnie wykorzystywana – celem otrzymania wbrew woli wierzyciela „pożyczki” na bardzo korzystnych warunkach. Omawiana kwestia uległa zmianie wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, o której obowiązywaniu niestety przedsiębiorcy często nie wiedzą.

Regulacje prawne wprowadzone powyższą ustawą w sposób bardzo korzystny zmieniają sytuację wierzycieli. Należy jednak zaznaczyć, iż zastosowanie znajdzie ona jedynie w przypadku transakcji handlowych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, a także innymi wymienionymi w omawianej ustawie. W związku z powyższym nie będzie ona dotyczyć chociażby dłużników-konsumentów. Trzeba również pamiętać, że z omawianych poniżej instytucji prawnych możemy korzystać jedynie w przypadku transakcji zawartych po dniu 28 kwietnia 2013 r.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę jest możliwość żądania od dłużnika stałej rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności. Kwoty tej wierzyciel może żądać już od dnia nabycia uprawnienia do naliczania odsetek tj. od dnia wymagalności świadczenia. Należy podkreślić, że nie jest konieczne w tym przypadku wzywanie dłużnika do zapłaty. Rozstrzygnięto również kwestię co stanie się gdy koszty windykacji będą wyższe niż równowartość 40 euro. Mianowicie, jeżeli przekroczą one tą kwotę wierzycielowi przysługuje prawo dochodzenia również tych wyższych kosztów. Jeżeli natomiast strony transakcji handlowej zastrzegły w umowie, że świadczenie pieniężne będzie następować częściami, uprawnienie do zwrotu kosztów odzyskiwania należności przysługuje odrębnie od każdej niezapłaconej części.

Bardzo istotne jest również to, że kosztów windykacji można dochodzić skutecznie w postępowaniu nakazowym, z uwagi na nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Mianowicie sąd wyda nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego, odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, stałej rekompensaty za dochodzenie należności, a na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wyższych kosztów windykacji – również zwrotu kosztów przekraczających kwotę 40 euro.

W związku z powyższym zmiany wprowadzone omawianą ustawą należy uznać za bardzo korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, którym zdarza się windykować swoje należności. Głównym celem ustawodawcy miało być przeciwdziałanie zatorom płatniczym i wydaje się, że efekt ten w perspektywie czasu może zostać osiągnięty, także z uwagi na skrócenie terminów zapłaty jakie strony powinny zastrzegać w umowie, które obecnie nie powinny przekraczać 60 dni. Zmiany odnośnie możliwości dochodzenia kosztów windykacji powodują również, że warto rozważyć zlecenie procesu windykacji wierzytelności podmiotom profesjonalnie się tym zajmującym ponieważ ich czynności mogą być bardziej efektywne, a teraz również tańsze niż samodzielne dochodzenie swojego długu.

Marcin Tadeusz Kamiński, AUXILIUM Doradztwo Prawne i Biznesowe

Wróć

Niniejsza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie Więcej...