Auxilium - Doradztwo Prawne i Biznesowe

Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy?

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, którą można otrzymać z urzędu pracy jest bardzo korzystnym źródłem pozyskania środków dla początkujących przedsiębiorców. Należy jednak mieć świadomość, iż nie każdy może z takiej pomocy skorzystać.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie osoba, która posiada status bezrobotnego. O dotacje nie mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, mogą ją jednak otrzymać studenci uczący się zaocznie. Dofinansowania nie otrzyma również przykładowo ten, kto prowadził działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, a także osoby które bez uzasadnienia odmówiły propozycji pracy, stażu lub szkolenia w urzędzie pracy. 

Kryteria, według których udzielane jest dofinansowania mogą różnić się w poszczególnych powiatach, jednak szanse na otrzymania środków zwiększają:

  • udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje;
  • jakość merytoryczna przedstawionego wniosku;
  • perspektywa rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji;
  • przeznaczenie wnioskowanych środków, w szczególności czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności;
  • miejsce prowadzenia działalności;
  • zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania wnioskodawcy. Przed jego złożeniem warto udać się do urzędu w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie wymagań, które trzeba spełnić. Standardowo w treści wniosku określa się między innymi: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba bezrobotna zamierza podjąć, kalkulacje kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, a także przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Po złożeniu wniosku oczekujemy zazwyczaj około 30 dni na decyzję o przyznaniu środków. Należy zaznaczyć, że działalność gospodarczą można zarejestrować dopiero po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy o dofinansowanie, gdyż w innym przypadku zostanie ono cofnięte. Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania, a także jego późniejszego rozliczenia.

Osoba, która otrzymała dotację musi pamiętać, iż przyznane środki wraz z odsetkami będą podlegały zwrotowi w przypadku wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji bądź też naruszenia innych istotnych warunków umowy. W związku z powyższym wraz z podpisaniem umowy ustanawiane są odpowiednie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń  urzędu, przykładowo weksel z poręczeniem.

 
            Należy podkreślić, iż ogromną zaletą przyznawanej dotacji jest fakt, że jest ona bezzwrotna.

 

Marcin Tadeusz Kamiński, AUXILIUM Doradztwo Prawne i Biznesowe

Wróć

Niniejsza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie Więcej...